ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE REEGLID

Kehtivad alates 15.09.2021

 1. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on TheBestAntique OÜ, registrikood 14896448, Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Allika tee 7, 75312, Eesti.

 2. Võtmaks TheBestAntique OÜ -ga ühendust, palun saatke e-kiri aadressil info@bag-auc.eu või saatke kiri aadressil, Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Allika tee 7, 75312, Eesti.

 3. Võtmaks ühendust TheBestAntique OÜ andmekaitsespetsialisteametnikuga, palun saatke e-kiri aadressil info@thebestantique.com või saatke kiri aadressil Andmekaitsespetsialistametnik, TheBestAntique OÜ, Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Allika tee 7, 75312, Eesti.

 4. TheBestAntique OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

  1. otsustamaks, kas lubada potentsiaalset oksjonil osalejat oksjonil osalemiseks; Isikuandmete töötlemise aluseks on andmekaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 punktid a, b ja c. Muuhulgas peab TheBestAntique OÜ tuvastama potentsiaalse kliendi isiku (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 3. peatükk). Otsustus, kas lubada potentsiaalset oksjonil osalejat oksjonile, põhineb potentsiaalse oksjonil osaleja profiilianalüüsil.

  2. kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks (sh võla sissenõudmiseks); Isikuandmete töötlemise aluseks on andmekaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 punkt b. Lepingu täitmisega seotud otsustused põhinevad kliendi profiilianalüüsil, eelkõige kasutades TheBestAntique OÜ kogemust asjaomase kliendiga otsustuse tegemisel lepingu täitmisel ettevõetavate sammude kohta (sh selle kohta, milliseid meetmeid ostuhinna sissenõudmiseks tarvitusele võtta).

  3. partneritega sõlmitud lepingute täitmiseks; Isikuandmete töötlemise aluseks on andmekaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 punkt f. Muuhulgas võib isikuandmete töötlemine olla vajalik TheBestAntique OÜ ja kaupmehe, kellelt klient kauba ostab, vahelise lepingu täitmiseks.

  4. pettuste ja muude kuritarvituste ärahoidmiseks ning riskide maandamiseks; Isikuandmete töötlemise aluseks on andmekaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 punktid f ja c. Selleks üritab TheBestAntique OÜ teha temast sõltuvad mõistlikud pingutused tuvastamaks, kas potentsiaalse kliendi esitatud andmed on õiged. Lisaks võtab TheBestAntique OÜ tarvitusele erinevaid meetmeid selleks, et vältida pettuste ohvriks langemist.

  5. muude seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks; Isikuandmete töötlemise aluseks on andmekaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 punkt c. Näiteks võib TheBestAntique OÜ -l lasuda teatud juhtudel kohustus informeerida teatud tehingutest rahapesu andmebürood (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 3. peatükk). Seadustest tulenevad kohustused võivad aeg-ajalt muutuda.

  6. analüütilistel otstarvetel; Isikuandmete töötlemise aluseks on andmekaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 punkt f. TheBestAntique OÜ jälgib tarbijaharjumusi, nt kuidas tema veebilehte kasutatakse, millised pakutavatest toodetest on klientide seas populaarsemad, millised on erinevate kliendigruppide eelistused, kuidas kulgeb koostöö erinevate partnerite jne. Samuti koostab TheBestAntique OÜ erinevaid finantsanalüüse ja statistikat. Taolised tegevused võimaldavad TheBestAntique OÜ -l arendada tooteid ja teenused, mida ta klientidele pakub.

  7. oma ja TheBestAntique OÜ -ga samasse kontserni kuuluvate isikute toodete ja teenuste pakkumiseks kliendile; Isikuandmete töötlemise aluseks on andmekaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 punktid a ja f. TheBestAntique OÜ-l on olemas huvi pakkuda oma klientidele enda ja endaga seotud isikute tooteid ka tulevikus. Otsustused, milliseid pakkumisi millistele klientidele teha, põhinevad klientide profiilianalüüsil, näiteks kasutades olemasolevaid andmeid (sh TheBestAntique OÜ kogemust konkreetse kliendiga), otsustamaks, kas kliendil võib olla huvi ja/või võimekus konkreetse toote kasutamiseks.

 5. TheBestAntique OÜ kogub isikuandmeid nii isikult endalt kui ka muudest allikatest. Lisaks kliendilt endalt küsitud andmetele kogub TheBestAntique OÜ järgmist liiki isikuandmeid:

  1. andmed veebilehe külastuse kohta (nt IP aadress ja külastuse aeg);

  2. andmeid kliendi ostetava kauba kohta;

  3. riiklike registrite ja muude avalike (sh tasuliste) andmebaaside, nt maksehäireregistrite, kaudu kättesaadavad andmed (nt andmed isiku finantsseisundi ja maksekäitumise kohta);

  4. andmed kliendi seoste kohta kolmandate isikutega (nt kas klient on riikliku taustaga isikuks).

 6. TheBestAntique OÜ võib edastada kogutud isikuandmeid järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele isikutele:

  1. serveri-, võrgu ja sideteenuste pakkujad;

  2. muude IT-teenuste pakkujad;

  3. turundusteenuste pakkujad;

  4. analüütikateenuste pakkujad;

  5. krediidivõimelisuse hindamisega tegelevad ettevõtjad;

  6. isikutuvastamisega tegelevad ettevõtjad;

  7. sissenõudmisega tegelevad ettevõtjad;

  8. maksehäireregistrid;

  9. registrid, millest TheBestAntique OÜ teeb potentsiaalse kliendi kohta päringuid;

  10. kaupmehed, kellelt klient on kauba või teenuse ostnud;

  11. finantseerimisteenuste pakkujad;

  12. TheBestAntique OÜ nõustajad (audiitorid, õigusnõustajad jne);

  13. TheBestAntique OÜ -ga samasse kontserni kuuluvad ettevõtjad;

  14. järelevalveasutused;

 7. TheBestAntique OÜ töötleb kliendi isikuandmeid seni kuni vajalik vastavate andmete töötlemise eesmärkide täitmiseks, sh õigusaktides sätestatud andmete säilitamiskohustuse täitmiseks ning TheBestAntique OÜ enda õiguste kaitsmiseks kliendiga sõlmitud lepingust tuleneda võiva vaidluse lahendamisel. TheBestAntique OÜ säilitab kliendi isikuandmeid üldjuhul kuni kliendisuhtest tulenevate võimalike nõuete aegumistähtaja lõppemiseni (so 3 aastat lepingu lõppemisest), kui õigusaktist ei tulene kohustust säilitada kliendi isikuandmeid kauem (näiteks raamatupidamise alusdokumente on kohustus säilitada 7 aastat, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse nõuete täitmiseks kogutud infot 5 aastat).

 8. TheBestAntique OÜ üldreeglina kliendi isikuandmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda ei edasta. Juhul kui see osutub siiski vajalikuks, kontrollitakse eelnevalt põhjalikult vastava kolmanda riigi isiku tausta ning rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid, näiteks andmete edastamine riiki, mille suhtes Euroopa Komisjon on vastu võtnud otsuse andmekaitse taseme piisavuse kohta, andmete edastamine Ameerika Ühendriikides asuvale isikule, kes on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel või andmete edastamine Euroopa Komisjoni poolt väljatöötatud standardsete andmekaitseklauslite alusel. Andmekaitse üldmääruse artikli 49 lg 1 kohaselt võib kaitsemeetmete puudumisel isikuandmeid edastada väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda näiteks juhul, kui see on vajalik kliendi ja TheBestAntique OÜ vahelise lepingu täitmiseks või kliendi taotluse alusel võetavate lepingueelsete meetmete rakendamiseks või kliendi huvides TheBestAntique OÜ ja muu isiku vahel lepingu sõlmimiseks/täitmiseks või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

 9. Andmesubjektil on järgmised õigused:

  1. Õigus andmetega tutvuda – kliendil on õigus teada, milliseid andmeid TheBestAntique OÜ on tema kohta kogunud, mis eesmärgil neid töödeldakse; kellele andmeid edastatakse; kellelt andmeid saadakse (peale kliendi); kui kaua andmeid säilitatakse; millised on kliendi õigused seoses andmete parandamise, kustutamise ja töötlemise piiramisega.

  2. Õigus andmete parandamisele – kliendil on õigus nõuda teda puudutavate isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged või mittetäielikud.

  3. Õigus andmete kustutamisele – teatud juhtudel on kliendil õigus nõuda, et TheBestAntique OÜ tema isikuandmed kustutaks, näiteks juhul, kui klient on võtnud tagasi meile andmete töötlemiseks antud nõusoleku ja puudub muu õiguslik alus andmete edasiseks töötlemiseks või kui oleme töödelnud isikuandmeid ebaseaduslikult.

  4. Õigus töötlemise piiramisele – teatud juhtudel on kliendil õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui klient on esitanud vastuväite andmetöötluse osas).

  5. Õigus esitada vastuväiteid – kliendil on õigus esitada vastuväiteid sellise isikuandmete töötlemise osas, mille aluseks on TheBestAntique OÜ õigustatud huvi, sh sellisel õiguslikul alusel teostatavale profiilianalüüsile. Vastuväite esitamisel oleme kohustatud töötlemise, v.a juhul kui meil on võimalik tõendada, et töötleme kliendi isikuandmeid mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemine on vajalik õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil. Samuti on kliendil õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemise osas, mille eesmärgiks on otseturundus, sellise vastuväite esitamisel lõpetab TheBestAntique OÜ andmete kasutamise otseturunduseks.

  6. Õigus andmete ülekandmisele – juhul, kui isikuandmete töötlemine põhineb kliendi nõusolekul või TheBestAntique OÜ ´iga sõlmitud lepingul ja andmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on kliendil õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on TheBestAntique OÜ ´le esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Samuti on kliendil õigus nõuda, et TheBestAntique OÜ edastaks andmed otse teisele teenusepakkujale, kui see on tehniliselt võimalik.

  7. Õigus võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek – kui isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on kliendi nõusolek (nt otseturundusteadete edastamine), siis on kliendil alati võimalik nõusolek tagasi võtta. Juhul kui klient oma nõusoleku tagasi võtab, siis ei töötle me kliendi andmeid nõusolekus kirjeldatud eesmärgil enam edasi. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse seaduslikkust. Andmesubjekti õiguste kasutamiseks, palun pöörduge TheBestAntique OÜ poole käesolevate reeglite punktis 2 või 3 nimetatud kontaktidel. TheBestAntique OÜ vastab esitatud päringule tarbetu viivitusega, kuid hiljemalt 1 kuu jooksul päringu saamisest.

 10. Profiilianalüüs on igasugune isikuandmete töötlemine, mis hõlmab isikuandmete kasutamist füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks, näiteks selliste aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, mis on seotud kliendi majandusliku olukorra, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, asukoha või liikumisega. TheBestAntique OÜ kasutab profiilianalüüsi näiteks pettuste ja muude kuritarvituste ärahoidmiseks ning riskide maandamiseks, turunduse eesmärgil, riskide hindamiseks rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise nõuete täitmisel, tehingute kontrollimisel pettusega võitlemisel, maksejõuetuse tõenäosuse hindamisel. Profiilianalüüs põhineb kliendi kohta teada olevatel isikuandmetel, mis on kogutud kooskõlas käesolevate tingimustega. Selline isikuandmete töötlemine toimub vastavalt kas TheBestAntique OÜ õigustatud huvi alusel ning TheBestAntique OÜ juriidiliste kohustuste täitmiseks, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 575/2013 alusel või kliendi ja TheBestAntique OÜ vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks.

 11. Kui vajate oma isikuandmete töötlemise või õiguste rakendamise kohta rohkem teavet, võtke TheBestAntique OÜ ´ga ühendust käesolevate reeglite punktis 2 või 3 nimetatud kontaktidel. TheBestAntique OÜ suhtub kliendi isikuandmetesse ja privaatsusse tõsiselt ning järgib neid töödeldes kõiki kohalduvaid õigusakte ja eeskirju. Kui klient siiski leiab, et tema isikuandmete töötlemine on õigusaktidest tulenevate nõuetega vastuolus, on tal õigus pöörduda oma õiguste ja huvide kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

 12. TheBestAntique OÜ´l on õigus käesolevaid reegleid ühepoolselt muuta, juhul kui muutuvad isikuandmete kaitset reguleerivad õigusaktid või TheBestAntique OÜ i enda andmetöötluse protsessid.