ÜLDTINGIMUSED

Oksjonimaja Baltic Auction Group OÜ on oksjonikorraldaja ja müüja volitatud esindaja, kes ei ole ostja ja müüja vahel sõlmitava müügilepingu osapooleks.
Oksjonipidaja TheBestAntique OÜ (registrikood 14896448, juriidiline aadress Allika tee 7 Peetri alevik, Rae vald Harjumaa 75312) on oksjonikorraldaja volitatud esindaja, kes viib läbi oksjoni ja teostab järelevalvet oksjoni tingimuste ja muude oksjonimajaga sõlmitud kokkuleppete täitmise üle oksjonil osalejate poolt. Oksjonipidaja on volitatud võtma vastu enda arveldusarvele kõik oksjoni raames tehtavaid makseid ja teostama enda arveldusarvelt makseid oksjonimaja ja müüja nimelt.
Allpool toodud müügitingimused ja kõik müügiga seonduv allub Eesti Vabariigi seadustele. Kõik juriidilised toimingud kuuluvad Eesti Vabariigi kohtute pädevusse.
Müük toimub kogu summa tasumisel ja valuutaks on euro (€).
Oksjonil osaleja kohustub tutvuda tingimustes tooduga. Tingimustega mitte nõustumisel on oksjonis osalemine keelatud. Käesolevate tingimuste ja muude osaleja / ostja ja oksjonimaja vahel sõlmitud kokkuleppete rikkumise korral osaleja või ostja poolt, oksjonipidajal on õigus eemaldada osaleja oksjonilt ja tühistada ostja tehingut.

Garantiid

Enamik oksjonil müüdavatest esemetest on märkimisväärse vanusega ning neil võib esineda kulumis-, kasutamis- ja restaureerimisjälgi või kahjustusi. Seetõttu müüakse kõik oksjoni esemed nende olemasolevas seisus ning oksjonipidaja ja kaubasaatja ei anna garantiisid selliste esemete nimetuse, turustatavuse, kõlblikkuse, seisukorra ja kommertsväärtuse kohta. Kõik kataloogis, ostulepingul või mujal toodud avaldused autorluse, aja, päritolu allika, mõõtmete, kvaliteedi, harulduse, päritolu, väljapanekute ja kirjanduslike viidete või füüsilise seisundi kohta kujutavad endast arvamusi, mitte kinnitusi ega garantiisid. Oksjonipidaja ja kaubasaatja ei vastuta kataloogis ega lisamaterjalides esinevate vigade või väljajätmiste eest.
Baltic Auction Group’i OÜ vastutust ei saa rakendada vaidluste puhul seoses esemete ehtsuse või seisundiga, sest Baltic Auction Group on seotud vahendamiskohustusega.
Mis puudutab pakutavate esemete seisundit, siis palun pöörake tähelepanu sellele, et kataloogis antud kirjelduses seisukorda käsitleva viidete puudumine ei tähenda, et sellel esemel pole defekte ning teatud restaureerimistööd, mis ei muuda selle olemust ja perioodi, ei saa olla vaidluste põhjuseks. Loetakse, et ese on müüdud seisukorras, milles see leiti. Kõik oksjonil osalejad võivad eseme enne müüki eelvaatuse päevadel üle vaadata ja soovi korral kasutada enda poolt määratud ekspertide abi. Pärast kauba üleandmist ostjale, ostja kannab täielikku vastutust ja võtab üle kõik kauba ümberkäimise, säilitamise ja kasutamisega seotud riskid.
Pärast oksjoni lõppu pretensioone kauba suhtes vastu ei võeta

Müügi ja oksjoni läbiviimine

Kõik oksjonil osalejad peavad end eelnevalt tuvastama, kasutades selleks Baltic Auction Group’i OÜ kontoris või kodulehel oleva http://bag-auction.eu/ olevat registreerimisvormi. Oksjoni osaleja peab esitama kehtiva isikutunnistuse ja nõudmise korral nende pangarekvisiite tõendavad dokumendid ning muud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise reeglite järgimiseks vajalikud andmed.

Oksjonil osaleja võib volitada kolmandat täisealist ja teovõimelist isikut osaleda oksjonisl volitaja nimel, esitades kehtiva volikirja. Oksjonipidaja võib iga registreeringu selgituseta tagasi lükata. Oksjonis osalemine on lubatud ainult teovõimilestel täisealistel isikutel.
Osalejale toimetatakse kätte registreerimisnumbriga kaart, mis vastab isiku pakkumisele ning osaleja annab selle ruumist lahkudes tagasi. Kaart on isiklik ja võimaldab selle valdajal müügi ajal pakkumisi teha.
Kui osaleja lepib oksjonipidajaga enne müügi alustamist kokku pakkumise tegemise suhtes telefoni teel, teeb oksjonipidaja kõik mõistlikud jõupingutused temaga ühenduse võtmiseks, et osaleja saaks telefoni teel pakkumiste tegemises osaleda, kuid me võta endale vastutust kokkuleppe mittetäitmise eest või meie vigade ja tegematajätmiste eest seoses telefoni teel pakkumiste tegemisega, mis on tingitud asjaoludest, mida me ei saa mõjutada.
 
Kaugpakkumised tuleb teha müügikoha valuutas – eurodes. Kui oksjonipidaja saab ühele esemele mitu sama summaga kirjalikku pakkumist ja need kõik on selle eseme kõrgeimad pakkumised, müüakse see ese isikule, kelle kirjalik pakkumine saadi kätte ja võeti vastu esimesena. Kirjalike pakkumiste vormistamine on tasuta teenus, mida osutatakse sõltuvalt teistest kohustustest müügi ajal ning eeldusel, et oksjonipidaja on kirjalikke pakkumisi mõistliku hoolikusega käsitlenud, on kaupade hulk selline, et me ei saa endal võtta vastutust kirjalike pakkumiste vormistamata jätmise või sellega seotud vigade ja tegematajätmiste eest, mis tulenevad asjaoludest, mida me ei saa mõjutada.
Oksjonipidaja võib nõuda täiendavat informatsiooni osaleja kohta ning lükata iga registreeringu selgituseta tagasi. Baltic Auction Group ei vastuta tõrgete, vigade või tegematajätmiste eest (riist- või tarkvara, elektroonilistel või inimfaktoriga seotud põhjusel ning ka muudel põhjustel).
Oksjonipidaja jätab endale õiguse enne müüki mistahes kaup tagasi võtta ning ei kanna kauba tagasivõtmise eest vastutust.
Oksjonipidaja jätab endale õiguse mistahes pakkumine tagasi lükata. Ostjaks loetakse  kõrgeima pakkumise teinud osaleja. Osalejate vaheliste vaidluste korral on oksjonipidajal lõplik otsustusõigus võitja kindlakstegemiseks.
Oksjonipidaja haamrilöögi järel läheb pakutud eseme omandiõigus üle oksjonipidaja poolt registreeritud kõige kõrgema hinna pakkujale, pärast mida valitud pakkujale lähevad üle kõik riskid ja kogu vastutus ning ta kohustub tasuma täieliku ostuhinna ja oksjoni tasu ning kõik kehtivad tasud (nagu müügimaks, ladustamis- ja transpordikulud) KOHE pärast arve kättesaamist.

Maksmine

Oksjoni tasu 20% (20% - 25% internetis pakkujatele) pluus võitnud pakkumishinna käibemaks lisatakse ostuhinnale ja kuulub ostja poolt tasumisele osana kogu ostuhinnast.
Müük toimub üksnes kogu summa tasumisel. Ostja peab tasuma ostuhinna, mis sisaldab haamrilöögi hinda, ning olemasolu korral tasusid ja makse:
- pangaülekande teel eurodes
- Visa või MasterCard kaardiga koos isikut tõendava dokumendiga, tuleb lisamaks umbes 3%.
- sularahas, kui ostuhind ei ületa 9 999 eurot või kui ostja eelnevate ostude kogusumma tehingule eelneva aasta jooksul ei ületa 9 9999 eurot, k.a. aktuaalse tehingu summat. Juhul kui ostja soovib tasuda sularahas sätestatud piirangu ületavas summas, peab ta eelnevalt teavitama sellest oksjonipidajat ja läbima täiendavaid kontrolliprotseduure rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise reeglite raames.

Kui omandamise eest ei maksta täielikku summat, ei saa eset ostjale üle anda.
Keelatud on maksta arvest erinevate esemete eest. Kui ostja ei maksa kogu arvel näidatud hinda, võib oksjonipidaja keelduda ostude käsitlemisest. Kolmandatel isikutel on keelatud maksta, välja arvatud kirjaliku müügieelse kokkuleppe olemasolu korral. Omandiõiguse üleminek müüjalt ostjale toimub alles siis, kui makse, sealhulgas komisjonitasu, on laekunud Baltic Auction Group’ile.
Ostuhinna tasumata jätmise juhul oksjonipidajal on õigus oma äranägemisel rakendada järgmisi õiguskaitsevahendeid:
a) nõuda füüsilisest isikust ostjalt viivist suuruses 0,066% päevas tasumata jäetud komisjonitasust iga viivitatud päeva eest;
b) nõuda juriidilist isikust ostjalt viivist suuruses 0,2% päevas tasumata jäetud komisjonitasust iga viivitatud päeva eest;
c) keelduda oksjonipidaja valduses oleva ostja omandi väljaandmisest kuni komisjonitasu täieliku tasumiseni;
d) tühistada müügitehingu ja müüa kauba era- või avalikkul enampakkumisel. Sel juhul ostja on kohustatud hüvitama tema poolt pakutud hinnale arvestatud komisjonitasu ja uuele hinnale arvestatud komisjonitasu vahet ning muud kordusmüügi korraldamisega kaasnevaid kulusid;
e) pidada kinni kõik ostja poolt oksjonipidajale tehtud makseid, kaasa arvatud deposiiti komisjonitasu suuruse ulatuses;
f) anda ostja andmeid müüjale üle;
g) võlgnevuse sissenõudmiseks anda ostja andmeid üle inkasso ettevõttetele ning avaldada neid maksehäireregistrites;
h) nõuda võlgnevus sisse kohtu kaudu;
i) nõuda muu kahju hüvitamist, mis tekkis oksjonipidajal komisjonitasu tasumata jätmise tõttu.
Oksjonipidajal on õigus kasutada ülalnimetatud õiguskaitsevahendeid kas koos või eraldi ning samuti võtta tarvitusele muid seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid.
Lisaks ülaltoodule oksjonipidajal on õigus võtta üle müüja nõude ostja vastu koos kõikide õigustega ja nõuda ostjalt ostuhinna tasumist. Sel juhul oksjonipidajal on õigus oma äranägemisel rakendada järgmisi õiguskaitsevahendeid:
j) nõuda füüsilisest isikust ostjalt viivist suuruses 0,066% päevas tasumata jäetud ostuhinnast iga viivitatud päeva eest;
k) nõuda juriidilist isikust ostjalt viivist suuruses 0,2% päevas tasumata jäetud ostuhinnast iga viivitatud päeva eest;
l) keelduda oksjonipidaja valduses oleva ostja omandi väljaandmisest kuni ostuhinna täieliku tasumiseni;
m) pidada kinni kõik ostja poolt oksjonipidajale tehtud makseid, kaasa arvatud deposiiti ostuhinna suuruse ulatuses;
n) tühistada müügitehingu ja müüa kauba era- või avalikkul enampakkumisel. Sel juhul ostja on kohustatud hüvitama tema poolt pakutud hinna ja uue hinna vahet ning muud kordusmüügi korraldamisega kaasnevad kulusid;
o) võlgnevuse sissenõudmiseks anda ostja andmeid üle inkasso ettevõttetele ning avaldada neid maksehäireregistrites;
p) nõuda võlgnevus sisse kohtu kaudu;
q) nõuda muu kahju hüvitamist, mis tekkis müüjal ostuhinna tasumata jätmise tõttu.

Väljavõtmine

Muu kirjaliku kokkuleppe puudumisel kauba väljavedu toimub ostja arvel. Kui oste ei võeta välja 60 kalendripäeva jooksul pärast müügi kuupäeva, hoolimata sellest, kas makse on tasutud või mitte, on oksjonipidajal õigus vara kolmanda isiku lattu hoiule viia ja väljastada esemed alles siis, kui on saanud kogusummas makse eseme äraviimise, hoiustamise, käsitsemise ja muude mõistlike kulutuste eest lisaks kõikidele muudele meile võlgnetavatele summadele. Juhul, kui ülaltoodud kulud kauba hoiustamiseks ületavad 99% kauba ostuhinnast, oksjonipidajal on õigus realiseerida kaup veo- ja hoiukulude katmiseks. Kauba realiseerimisest jäetud summa, milles on maha arvatud ülaltoodud kulud antakse ostjale üle. Kauba hoiule üleandmiseks kolmandale isikule oksonipidaja ei ole kohustatud tagama eritingimusi kauba säilitamiseks, v.a minimaalseid säilitamistingimusi milleks on kaitse ilmatingimuste ja kahjurite vastu.