VEEBILEHE KASUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

 1. Üldine

  1. Oksjonimaja Baltic Auction Group (edaspidi „Oksjonimaja“ ja „Meie“) veebilehe kasutajatingimused kohalduvad käesolevale internetileheküljele ning selle alamlehekülgedele (edaspidi „Veebileht“), mis kuuluvad Baltic Auction Group OÜ –le.

  2. Veebilehe kasutamisega kinnitab kasutaja, et on käesolevate tingimustega tutvunud, neist aru saanud ning aktsepteerib neid täielikult. Kui Kasutajatingimustes sätestatu läheb vastuollu konkreetsete teenuste või toodete tingimustega, kohaldatakse viimaseid.

 1. Kuuluvus ja kaitstus

  1. Veebileht kuulub Oksjonimajale. Samuti kuuluvad Oksjonimajale Veebilehega seotud kõik õigused, sh õigused seotult Veebilehe kujundusega, Veebilehel avaldatud teabega, kaubamärkidega jne, v.a kui Veebilehel ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti.

  2. Veebilehel sisalduva teabe, sh tekstide, logode, fotode jms, reprodutseerimine mis tahes viisil ja moel on lubatud ainult Oksjonimaja eelneval kirjalikul nõusolekul. Veebilehel sisalduvat teavet võib kasutada mitteärilistel eesmärkidel.

 1. Veebilehel kajastatav informatsioon

  1. Oksjonimaja jaoks on oluline ning Me oleme teinud omalt poolt kõik võimaliku, et Veebilehel avaldatud teave oleks täpne ja terviklik ning pärineks usaldusväärsetest allikatest. Teeme selleks mõistlikke pingutusi. Me ei taga ega kinnita, et Veebilehel avaldatud teave on igal ajal täpne ja terviklik ning Me ei vastuta sellest Teile tuleneva võimaliku kahju eest. Palun võtke Meiega ühendust, kui soovite teavet täpsustada.

  2. Veebilehel võib olla viiteid kolmandate isikute veebilehtedele, s.o veebilehtedele, mis ei ole Oksjonimaja Veebileht. Meie ei vastuta vastavate kolmandate isikute veebilehtede ega nende sisu eest, samuti vastavate kolmandate isikute poolt pakutavate toodete ega teenuste eest. Juhul, kui soovite lingi kaudu siseneda kolmanda isiku veebilehele, siis toimub see Teie enda vastutusel.

 1. Nõuded veebilehe kasutajale

  1. Veebilehe kasutamise turvalisuse eest vastutab Kasutaja. Kasutaja peab tagama iga sideseansi ajal oma Seadme kaitstuse, s.o kasutama turvalist internetiühendust ning uuemaid turvalisi ja stabiilseid tarkvaralahendusi, sh operatsioonisüsteemi, veebisirvijat ja viirusetõrjet.

  2. Me teeme mõistlikke pingutusi, et tagada Veebilehe kasutamise võimalikkus mõistlikus ulatuses kuni 2 (kahe) aasta vanuste tarkvaratootja poolt ametlikult toetatud stabiilsete tarkvaralahenduste, sh operatsioonisüsteemi, brauseri, IDkaardi tarkvara ja muude kolmanda osapoole tarkvaralahenduste kasutamisel. Võimaluse korral toetame ka vanemaid stabiilseid tarkvaraversioone. Me ei vastuta Teie võimaliku kahju eest, mis on tingitud riist- ja tarkvaratootja lahenduste probleemidest.

 1. Vastutuse piirang

  1. Oksjonimaja ei anna mingeid garantiisid Veebilehe ega sellel leiduva info sisu kohta. Oksjonimaja ei ole vastutav kahju eest, mis tuleneb Veebilehe kasutamisest isegi juhul, kui Oksjonimaja oli Veebilehel leiduva vea olemasolust teadlik.

 1. Autoriõigus

  1. Kogu Veebilehel sisalduv informatsioon, sealhulgas ka Veebilehe kujundus ja tarkvara kuulub Oksjonimajale, kui ei ole teisiti sätestatud, ning seda võib kasutada ainult mitteärilistel eesmärkidel.

  2. Veebilehel sisalduvate ülevaadete, seisukohtade, prognooside ja muu informatsiooni reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Oksjonimaja eelneva kirjaliku loata on keelatud.

 1. Küpsised

  1. Käesolev Veebileht sisaldab küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale Veebilehe poolt.

  2. On kaht tüüpi küpsiseid. Esimest tüüpi küpsised salvestavad teatud perioodiks infot kasutaja arvuti kõvakettale. Neid kasutatakse kasutaja informeerimiseks Veebilehel toimunud muudatustest, mis on aset leidnud pärast kasutaja viimast külastust. Teist tüüpi küpsis – seansiküpsis (Session cookie) – salvestatakse ainult ajutiselt, lehekülje külastamise ajaks.

  3. Oksjonimaja kasutab küpsiseid külastajate kohta kogutavate statistiliste andmete täiustamiseks ning Veebilehe funktsionaalsuse parandamiseks.

  4. Selleks, et isik saaks Veebilehte kasutada, peab ta olema lubanud seansiküpsiseid. Need võimaldavad kasutajal ladusalt pangatehinguid sooritada ning kaovad pärast Veebilehe kasutamise lõpetamist.

  5. Kui kasutaja küpsiseid lubada ei taha, saab ta muuta oma brauseri turvaseadeid. Tuleks tähele panna, et pärast seansiküpsiste keelamist ei saa Veebilehe kaudu pangatehinguid sooritada.

 1. Kohaldatav õigus ja jurisdiktsioon

  1. Veebilehele ja Kasutajatingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kõik vaidlused, mis tulenevad Veebilehe kasutamisest ja Kasutajatingimustest, on allutatud Eesti Vabariigi kohtutele.